Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska określone są w ”Podręczniku Pracownika”  w rozdziale 6: Zatrudnienie, szkolenie, zwolnienie pracownika.

 

Rekrutacja i nabór

Rekrutacja
Rekrutacja pracowników odbywa się poprzez:

  1. aktywność własną poszukujących pracy
  2. ogłoszenia prasowe o poszukiwaniu pracownika
  3. pośrednictwo pracy (Powiatowy Urząd Pracy)
  4. rekomendacje

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie
  2. życiorys
  3. kopia świadectwa ukończenia szkoły (dyplomu uczelni)
  4. kopie dyplomów, zaświadczeń o zdobytych kwalifikacjach
  5. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

Procedura naboru składa się z następujących etapów:

ETAP I

selekcja wstępna na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy z pracownikiem Działu Kadr (NP.).

 

ETAP II

rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem (DN).

 

ETAP III
(DN-NP.)

przygotowanie projektu umowy o pracę,
kompletowanie dokumentacji osobowej,
ostateczne ustalenie treści umowy.