Przedmiot działalności

1. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
2. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
3. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
4. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
5. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
6. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
7. PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
8. PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
9. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
10. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
11. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
12. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
14. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
15. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
16. PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
17. PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
18. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
19. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
20. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
21. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
22. PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
23. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe