Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015r. zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. uchwałą nr 4 z dnia 30 maja 2016r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

A. Aktywa trwałe – 82 478 424,09 zł

I. Wartości niematerialne i prawne – 16 000,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 81 111 736,09 zł
III. Należności długoterminowe – 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 994 048,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -356 640,00 zł

B. Aktywa obrotowe 18 020 992,46 zł

I. Zapasy – 5 903 905,00 zł
II. Należności krótkoterminowe – 5 115 806,41 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – 5 908 411,66 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1 032 896,33 zł

Razem majątek 100 499 416,55 zł