Informacje finansowe

W 2017r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2017 zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. uchwałą nr 9 z dnia 11 maja 2018r. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. osiągnął zysk netto w wysokości 4.958.702,65 zł.