Kapitał spółki

Sąd Rejonowy: Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000043550
Kapitał zakładowy: 12 174 200,00 zł
Kapitał wpłacony: 12 174 200,00 zł
Konto bankowe: PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu,
Centrum Korporacyjne w Kaliszu 22 1020 2267 0000 4102 0002 1790